Rätt till barnomsorg

De barn som är folkbokförda i Sollentuna kommun samt asylsökande barn och barn från andra EU/EES länder som stadigvarande vistas i kommunen, har rätt till kommunalt finansierad barnomsorg i Sollentuna kommun. Undantagna är diplomatbarn som inte kommer från EU/EES-land.

För att ditt barn ska få en heltidsplats i barnomsorgen måste du uppfylla minst ett av följande krav:

 • arbeta 50% av en heltidsarbete
 • studera på minst 50%
 • vara  aktivt arbetssökande
 • få sjukersättning motsvarande mer än 50 procent av ett heltidsarbete.

För att ditt barn ska få en deltidsplasts i barnomssorgen måste du dessutom uppfylla minst ett av följde :

 • vara föräldraledig (minst 50 procent av ett heltidsarbete och hemma med syskon)
 • få vårdnadsbidrag och vara hemma med syskon
 • efterfråga en plats i allmän förskola för 3-6-åringar
 • få ålderspension/avtalspension
 • få avgångsvederlag

När villkoren för att få kommunalt finansierad barnomsorg inte längre är uppfyllda, förlorar barnet rätten till barnomsorg vid utgången av nästföljande månad.

Ledighet

Barn har rätt att behålla sin plats i förskolan/familjedaghemmet/fritidshemmet/ förskoleklass under längre ledighet, dock maximalt tre månader. Barnet ska då  ha varit inskrivet och varit närvarande i förskolan/familjedaghemmet/fritidshemmet/ förskoleklass under minst två månader  från placeringsdatum.


Deltidsbarn i förskolan

En deltidsplacering inom barnomsorgen innebär 15 timmar per vecka året om eller 25 timmar per vecka under skoldagar.

Två alternativ för deltidsbarn

En deltidsplacerings för ditt barn innebär ett av följande alternativ:

•  15 timmar per vecka under hela året (ange 15 timmar omsorgstid när du ansöker i e-tjänsten för barnomsorgsval), eller 

•  25 timmar per vecka under skoldagar samt tre veckors extra vistelsetid under sommarlovet. Även här anger du 15 timmar omsorgstid när du ansöker i e-tjänsten för barnomsorgsval, men du kontaktar även din förskola/famljedaghem. Valet av 25 timmar per vecka under skoldagarna sker genom en övernskommelse mellan vårdnadshavaren och verksamheten och anges inte i e-tjänsten.

Allmän förskola

Utöver de två alternativen finns allmän förskola för 3-5-åringar. Allmän förskola är valbar från den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Omsorgstiden är 15 timmar per vecka.  Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Verksamhetsformen kan inte enbart väljas under en ledighets, t ex sommarledighet. Allmän förskola är avgiftsfri.

För att ditt barn ska få tillgång till den allmän förskolan måste du: 

 • Om det är ditt barns första placering, anger du 15 timmars omsorgstid i e-tjästen för barnomsorgsval och kontaktar förskolan.
 • Om ditt barn redan har en placering, kontaktar du förskolan utan att göra någon ändring av omsorgstiden i ditt barns ansökan.

Avgift för deltidsbarn

Avgiften följer maxtaxan, vilket innebär att du betalar max 3 procent av hushålletsinkomst. Avgiften baseras på barnets ålder och hushållets inkomst och inte på hur mycket tid ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet. Syskonrabatterna påverkas inte.

Barn 1-2 år, deltid 3 %

Barn 3-5 (&)år, deltid 2,25 %


Vid föräldraledighet

Barn som har heltidsplats och som får ett syskon behåller sin plats på heltid två månader efter syskonets födelse respektive fyra månader om det är tvillingsyskon.

Därefter gäller 15 timmar i veckan året runt under föräldraledigheten för barn 1-5 (6) år, eller 25 timmar i veckan under skoldagar.

Om barnet behöver längre tillsynstid när du är föräldraledig på grund av att du arbetar eller studerar minst 50 procent av full tid, ska du kunna intyga detta för förskolechefen/ dagbarnvårdaren. Intygskravet gäller för make/maka/sambo som är förälder till barnet och som bor på samma folkbokföringsadress som barnet.

Senaste uppdaterade informationen finnes på följande länk:
https://www.sollentuna.se/sv/skola--forskola/Forskola/ratt-till-barnomsorg/