Maxtaxa

I Sollentuna tillämpas den så kallade maxtaxan för verksamhet i förskola, familjedaghem, fritidshem och förskoleklass. Det betyder att avgiften är inkomstrelaterad, men med en högsta avgift per barn.

Allmän förskola: För 3-6-åriga barn är verksamheten avgiftsfri 525 timmar per år (motsvarar 15 tim/vecka under skolterminer).

Syskonrabatt

Syskonrabatt innebär att du får en lägre barnomsorgsavgift om du har flera barn i barnomsorgen. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet. 
Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet osv oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

För syskonrabatt

  • ska en och samma vårdnadshavare ansöka om barnomsorg för samtliga barn och
  • barnen ska vara folkbokförda på samma adress.

Avgiftsfri period

Du betalar avgiften för din barnomsorgsplats 12 månader om året och du kan inte ha uppehåll i din placering. Detta gäller även vid  byte inom barnomsorgen eller skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader.  

Exempel: Ditt barn ska börja i förskoleklass till hösten och har fått en placering i fritidsverksamhet. Startdatum i fritidshemsverksamheten den 8 augusti och du vill ha barnet hemma i tre månader innan dess. För att generera en avgiftsfri period måste platsen i förskolan/familjedaghemmet sägas upp senast den 8 mars (8 maj är då sista dagen för barnet i verksamheten).


Inkomstuppgifter för barnomsorgsavgift

Avgiften beräknas på hushållets gemensamma, aktuella bruttoinkomst (inkomst före skatteavdrag). Med hushåll avses ensamstående vårdnadshavare eller vårdnadshavare och make/maka/sambo som är folkbokförda på samma adress.

När hushållets gemensamma inkomst beräknas, jämställs make/maka/sambo som inte är vårdnadshavare till barnet, som vårdnadshavare.


Rätt avgift – rättvis avgift

En gång om året kontrolleras inkomstuppgifterna som lämnas av vårdnadshavare med barn förskola, familjedaghem och fritidshem. Kontrollen är en jämförelse mellan uppgifterna som du lämnat till Sollentuna kommun och uppgifter från Skatteverket om den taxerade inkomsten. Kontrollerna genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgänglig tidigare.


Registrera din inkomst på webben

Du registrerar själv ny eller förändrad inkomst i e-tjänsten för barnomsorgsval. Under fliken ”Mina uppgifter” i e-tjänsten ser du uppgifter om ditt hushålls inkomster som finns registrerade hos kommunen. Dessa gäller fram tills dess att en ny inkomst har registrerats. Utan registrerade inkomstuppgifter debiteras du den maximala barnomsorgsavgiften.

Till inloggning i e-tjänst.

När ärendet har tagits emot och behandlats av handläggare, får du en bekräftelse via e-post på att uppgifterna har tagits emot. Fram tills dess kan du ändra eller ta bort ärendet.

När din inkomst förändras ska du registrera förändringarna så fort som möjligt eftersom dessa påverkar nästa faktura. Du får besked via e-post eller brev om om inkomstuppgifterna  godkänns eller avslås.

OBS Utan registrerade inkomstuppgifter debiteras du den maximala barnomsorgsavgiften. 


Undantag:

Du ska använda pappersblankett för att registrera ny eller förändrad inkomst, om

  • ditt barn har Sollentuna som hemkommun men har en placering på en förskola, familjedaghem eller fritidshem i en annan kommun.
  • någon i din familj har skyddad adress.

Senaste uppdaterade informationen finnes på följande länk:
https://www.sollentuna.se/sv/skola--forskola/Forskola/Regler-och-avgifter/