Pedagogik
Vår pedagogik ska genom ett inspirerande, utforskande och metodiskt arbetssätt anpassas till barnets behov, kunskap, erfarenhet och intressen. Pedagogiken omfattar, normer och värden, språk, matematik, natur, kultur, skapande, rörelse och hälsa.

Språk
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.”

Barnens förmågor att uttrycka sig i olika former (språk och kommunikation) är något vi uppmuntrar och stödjer varje dag på Turebergs förskolor. Vi lägger mycket fokus på språkutveckling, våra pedagoger är TRAS certifierade. (Tidig Registrering Av Språkutveckling).

Vår internationella avdelning på Regnbågens Förskola strävar efter att integrera och introducera det engelska språket jämsides med svenska språket redan från tidig ålder. Vi arbetar utefter svenska läroplanen 98/10 samt Jolly Phonics engelska program. Länk till Jolly Phonics.

Skapande
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.”

Skapande har ett inslag i nästan allt vi gör på Turebergs Förskolor. Barnens eget skapande uppmuntras och stimuleras i vår skapandeverkstad. Barnen kan själva arbeta med sina projekt och uttrycka sina ideer och tankar. Materialet är anpassat utefter småbarnsavdelningar och storbarnsavdelningar där avdelningsansvariga på alla våra elva avdelningar tillsammans med arbetslagledare och verksamhetschefen ansvarar för innehållet.

Rörelse och hälsa
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.”

Rörelse och hälsa är viktigt på Turebergs Förskolor. Vi använder oss av ett program framtaget av Friskis & Svettis som kallas ”Mini-Röris”. Mini-Röris ger på ett enkelt sätt möjlighet till rörelsepaus under dagen. Målgruppen är 3-6 år. Mini-Röris är enkelt program som passar lika bra ute som inne. Rörelserna är anpassade efter åldersgruppen med en del utmaningar för såväl de yngre som de äldre. Vi använder även en anpassad variant av Mini-Röris till våra yngre barn, där våra pedagoger anpassar rörelserna utefter barnens förmågor. Utöver Mini-Röris har vi utelekar, skogspromenader, dans etc.

Samtliga kursiva texter är från Läroplanen för förskolan 98/10Våra värdeord

Vi skapar trygghet genom att upprätta rutiner, vara närvarande, engagerade och bemöta barn, vuxna och medarbetare med vänlighet och respekt.

Vår pedagogik ska genom ett inspirerande, utforskande och metodiskt arbetssätt anpassas till barnets behov, kunskap, erfarenhet och intressen. Pedagogiken ska omfatta språk, matematik, natur, kultur, skapande, rörelse och hälsa.

Vi skapar en hög kvalité genom att systematiskt utvärdera och vidareutveckla oss själva, vår fysiska miljö, våra pedagogiska verktyg samt vår informations och kommunikationsteknik. Vi delar med oss av våra kunskaper, erfarenheter och arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten, förstärka teamkänslan, arbetskamrater och strävar alltid efter att förbättra kvalitén.

Vi skapar en gemenskap genom engagemang och aktiviteter där alla blir sedda, respekterade, känner en tillhörighet och har gemensamma mål.

Vi skapar glädje genom en inspirerande miljö med positiv atmosfär där det ska vara roligt, motiverande och välmående att vara i förskolan.

Vi skapar en bra och hållbar miljö med ett ekologiskt förhållningssätt både inom förskolan och för vårt samhälle, där barnen skall vara delaktiga för att skapa en medvetenhet och ansvarskänsla.

Översiktskarta